Súbory verejného obstarávania Výstavba úložiska pre umiestnenie drobného stavebného odpadu

#Názov súboru
1https://voarchiv.eu/files/344-4e05543681/Príloha č. 2a.xlsx
2https://voarchiv.eu/files/344-4e05543681/Príloha č. 1 PD_Zberný dvor _stat_Imeľ.zip
3https://voarchiv.eu/files/344-4e05543681/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
4https://voarchiv.eu/files/344-4e05543681/Príloha č.3 -Návrh ZMLUVY O DIELO.DOC
5https://voarchiv.eu/files/344-4e05543681/Príloha č.2b-Výkaz výmer.XLSX
6https://voarchiv.eu/files/344-4e05543681/Zmluva o dielo – Príloha č. 2.docx
7https://voarchiv.eu/files/344-4e05543681/Príloha č. 4 - čestné vyhlásenie podľa § 32 písm f).xlsx