Súbory verejného obstarávania Výstavba úložiska pre umiestnenie drobného stavebného odpadu v obci Imeľ

#Názov súboru
1http://voarchiv.eu/files/354-f8e19d869e/Príloha č.1_Projektová dokumentácia.zip
2http://voarchiv.eu/files/354-f8e19d869e/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
3http://voarchiv.eu/files/354-f8e19d869e/Príloha č.3 -Návrh ZMLUVY O DIELO.DOC
4http://voarchiv.eu/files/354-f8e19d869e/Príloha č. 2a_Výkaz Výmer.XLSX
5http://voarchiv.eu/files/354-f8e19d869e/Príloha č. 4 - čestné vyhlásenie podľa § 32 písm f).xlsx
6http://voarchiv.eu/files/354-f8e19d869e/Príloha č. 2_Návrh na plnenie kritérií.xlsx