Súbory verejného obstarávania Zníženie energetickej náročnosti v podniku KC MULTIPLAST, s.r.o

#Názov súboru
1https://voarchiv.eu/files/358-6dcd8f32e8/Príloha č.1_PD.zip
2https://voarchiv.eu/files/358-6dcd8f32e8/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
3https://voarchiv.eu/files/358-6dcd8f32e8/Zmluva o dielo - Príloha č. 2 (Podmienky využitia subdodávateľov).docx
4https://voarchiv.eu/files/358-6dcd8f32e8/Príloha č. 3_Návrh Zmluvy o dielo.doc
5https://voarchiv.eu/files/358-6dcd8f32e8/Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie.xlsx
6https://voarchiv.eu/files/358-6dcd8f32e8/Príloha č. 2a _Výkaz-výmer.xls
7https://voarchiv.eu/files/358-6dcd8f32e8/Príloha č. 2_Návrh na plnenie kritérií.xlsx