Súbory verejného obstarávania Stavebné práce na zníženie energetickej náročnosti KC MULTIPLAST s.r.o.

#Názov súboru
1https://voarchiv.eu/files/383-64ceff1885/Príloha č.1_PD.zip
2https://voarchiv.eu/files/383-64ceff1885/Výzva na predloženie cenovej ponuky.pdf
3https://voarchiv.eu/files/383-64ceff1885/Príloha č. 3_Návrh Zmluvy o dielo.doc
4https://voarchiv.eu/files/383-64ceff1885/Zmluva o dielo - Príloha č. 2 (Podmienky využitia subdodávateľov).docx
5https://voarchiv.eu/files/383-64ceff1885/Príloha č.2a výkaz-výmer.xls
6https://voarchiv.eu/files/383-64ceff1885/Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie.xlsx
7https://voarchiv.eu/files/383-64ceff1885/Príloha č. 2_Návrh na plnenie kritérií.xlsx